СЕМИНАРИ

Инклузија од теорије до праксе

Каталошки бр. 199
Компетенција: К3
Приоритет: П2
Укупно бодова: 16
Непосредно: да
Електронски:

ОПИС СЕМИНАРА

Област:деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

 

Општи  циљеви: Унапређивање компетенција запослених у образовању за пружање подршке деци из угрожених група у учењу и развоју, применом савремених метода и техника рада

Специфични циљеви:

-Стицање и проширивање знања о мултисистемском приступу инклузији, правилима и стратегијама рада, према капацитететима и специфичностима сваког детета.

- Подстицање интердисциплинарног приступа међу члановима тима и развијање партнерских односа са породицом, ради пружања оптималне подршке развоју деце у инклузивном окружењу.

- Овладавање различитим методама и техникама рада неопходних за креирање подстицајне климе за учење, развој и напредовање деце.

Теме програма:

  • Основни принципи учења и њихова примена у раду са децом,
  • Савремени облици организације наставе као полазна основа рада у инклузивном одељењу,
  • Правила успешне социјалне интеграције у инклузивним оквирима,
  • Интердисциплинарни приступ у осмишљавању плана подршке у раду са децом са развојним потешкоћама,
  • Улога родитеља и породице у изради и спровођењу индивидуално-образовних планова,
  • Модели и начини рада са децом која имају проблеме у понашању,
  • Овладавање стратегијама успешног рада на препознавању и превазилажењу потешкоћа у учењу,
  • Стратегије рада са децом у разреду која имају развојне и здравствене потешкоће